Záverečná skúška

Na záverečnú skúšku z autoškoly môžete  ísť po ukončení  teoretického  aj praktického  výcviku   a po absolvovaní  kurzu prvej pomoci .

Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sažiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla; prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, vktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, do šiestich mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole.

Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 30 pracovných dní ododňa prihlásenia na skúšku.

Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej päť pracovnýchdní pred jej vykonaním.

Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.

Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupinyalebo podskupiny. Pre záujemcu o vodičský preukaz na osobný automobil je to 18 rokov a pre motocykle 16, 18, 21 rokov.

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť a preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, skúšobnému komisárovi.

Absolvent výcviku si vypíše tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ a iné tlačivá potrebné ku skúške. Na tlačivo žiadosti nalepí kolok v hodnote podľa požadovanej skupiny vodičského oprávnenia. Poplatok platený kolkom je za vyskúšanie skúšobným komisárom a je príspevkom do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pre osobné automobily je to 33€, pre motocykle 16,50€.

Je potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a musia byť autoškole vrátené požičané štúdijné materiály.
 

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva zo:

1. písomný test z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách , trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plnéhopočtu 55 bodov, minimálne 50

2.praktická jazda   ktorá pozostáva z dvoch etáp:   

PRVÁ ETAPA   :  
ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla a jazda na autocvičisku

DRUHÁ ETAPA :   jazda  na auto cvičisku  kde sa otestuje vaše parkovanie kolmé, šikmé, pozdĺžne , slalom medzi kužele a  v cestnej premávke  +  so skúšobným komisárom ( policajt ) vo vozidle.

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke.

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach,a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel. Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár po skončenískúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jejvýsledkom.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby žiadateľ o vodičskéoprávnenie bol zo všetkých skúšaných predmetov hodnotený stupňom - prospel.

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky zodbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky.
Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel.

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti.


Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku zodbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy navedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.

Opakovanú skúšku zodbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenievodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.


Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie trimesiace.

Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia šiestich mesiacov od dňa prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti.

Záverečná skúška  - jazda medzi kuželmi